Untitled Document
 
 
qrcode
วันนี้ :
12 คน
เมื่อวาน :
36 คน
เดือนนี้ :
1,164 คน
เดือนที่แล้ว :
799 คน
ปีนี้ :
1,963 คน
ปีที่แล้ว :
2,185 คน
ทั้งหมด :
34,498 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.161.114.13
เริ่มนับผู้เยี่ยมชม วันที่ 21/01/57
Warning: mysql_query(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/thayang/domains/thayang.go.th/public_html/detail.php on line 261 Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/thayang/domains/thayang.go.th/public_html/detail.php on line 261 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 3 โครงการ
   
 
   

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตำบลท่ายาง    อำเภอทุ่งใหญ่   จังหวัดนครศรีธรรมราช

------------------------------------

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการ

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน 3  สาย  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

                                1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งต้นพอ  หมู่ที่ 10 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะยาว 200 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

1,000 ตารางเมตร  หยดรอยต่อด้วยยางมะตอยผสมทรายลงหินผุไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

หรือตามสภาพพื้นที่  ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางกำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

                                ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้  จำนวนเงิน 515,000 บาท 

(ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

                                2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งทรายขาว หมู่ที่ 6  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะยาว 200 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร  ตีเส้นแบ่งผิวจราจร  ฝังท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00X1.00 เมตร  จำนวน 1 จุด รวม 8 ท่อน 

ยาขอบรอยต่อด้วยปูนทราย  ดาดพื้นคอนกรีตกว้าง 1.00 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.10 เมตร  แต่งคูระบาย

น้ำตามสภาพพื้นที่  ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

ตามแบบมาตรฐาน 

                               ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้  จำนวนเงิน 627,000 บาท  (หกแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

                                3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกรุงหยันใต้ – สะพาน

กรุงหยัน  หมู่ที่ 8  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะยาว 200 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.05 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ตีเส้นแบ่งผิวจราจร  ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน 

                                ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้  จำนวนเงิน 725,000 บาท  (เจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2556